Wat leveren deze maatregelen op?

26 Juni 2024

Klik hier om u aan te melden

Wat houdt greppelinfiltratie, onderwaterdrainage en HAKLAM (=Hoog Als het Kan, Laag Als het Moet) in? Greppels zijn met buizen aangesloten op de sloot, dus dit facet heeft te maken met het thema Ecologisch slootschonen en invloed op elkaar. O.a. voor de stevigheid van de oevers.

Greppelinfiltratie is een interessante methode om bodemdaling en broeikasgasemissies te verminderen. Hier is hoe het werkt:

  1. Greppels aanleggen: Allereerst worden greppels gegraven in het landschap. Deze greppels zijn oorspronkelijk bedoeld voor de afvoer van overtollig regenwater.
  2. Zomerperiode: Tijdens het voorjaar en de zomermaanden (maart tot eind oktober) wordt het waterpeil in de greppels verhoogd. Dit gebeurt door het slootpeil omhoog te brengen.
  3. Infiltratie: Het verhoogde waterpeil in de greppels zorgt ervoor dat het water langzaam in de bodem infiltreert. Dit heeft verschillende positieve effecten:
    • Het vermindert de maaivelddaling en de CO2 uitstoot, omdat het waterpeil in de bodem wordt opgekrikt. Het veen blijft nat en breekt daardoor minder af.
    • Het hogere grondwaterpeil is ook goed voor het bodemleven en daardoor voor de weidevogels. Ook treedt er minder droogteschade op.
  4. Monitoring: Het is belangrijk om de effecten van greppelinfiltratie te monitoren. Dit omvat het meten van grondwaterstanden en het evalueren van de emissiereductie.
  5. Goedkope methode: Greppelinfiltratie is relatief goedkoop in vergelijking met andere methoden zoals onderwaterdrainage. Er zijn geen lange drainagebuizen nodig, wat het onderhoud vereenvoudigt.

Let op dat greppelinfiltratie vooral geschikt is voor extensieve gebieden, zoals vaarpolders en natuurgraslanden. Het kan een waardevolle bijdrage leveren aan duurzaam landgebruik.

Nadelen kunnen er ook zijn. Er is een verhoogd risico op leverbot, er kan pitrus gaan groeien en in natte perioden kunnen er draagkracht problemen optreden. Hier moet dus goed nagekeken worden en op geacteerd worden. 

Alles omtrent dit thema komt 26 juni tijdens de bijeenkomst met excursie aan bod.

Locatie

Familie vd Werf-Westra
Doraweg 18 (klik hier voor de locatie in Google Maps)
8531 PW Lemmer

Programma 26 juni

19:15   Inloop
19:30   Opening BoerenNatuur Fryslân en gastbedrijf Van der Werf-Westra.
19:40   Theoretisch deel met een ecoloog over ecologisch slootschonen 19:55   BoerenNatuur Westergo vertelt over de ANLb-maatregelen. 
20:10   Wetterskip Fryslân vertelt over de kijk op en werkwijze van greppelinfiltratie.
20:30   Het veld in!
21:30   Einde van officiële programma
21:35   Hapjes en drankjes staan klaar
22:15   Einde bijeenkomst

Klik hier om je aan te melden.