Over BoerenNatuur Fryslân

In 2023 zijn de stichtingen Kollektieven Beried Fryslân (KBF) en Living Lab Fryslân (LLF) (incl. de Landbouw Adviespool (LAP)) met elkaar in overleg geweest om te kijken waar en hoe ze elkaar in de toekomst meer kunnen versterken. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat een samensmelting van beide stichtingen veel voordelen oplevert. Vandaar dat we vanaf 1 januari 2024 gestart zijn met één nieuwe organisatie en naam: BoerenNatuur Fryslân (BNF).

Ons doel:

Gezamenlijk een natuurinclusieve landbouw bevorderen, die economisch rendabel is en waarin meer ruimte is voor natuur-, milieu- en landschapswaarden.

Meer samenwerking leidt tot:

 • Krachtige branding vanuit één label: BoerenNatuur Fryslân. Zo ontstaat extern meer herkenbaarheid, eenduidigheid en een gezamenlijk, provinciaal dekkende eenheid. 
 • Een efficiencyslag; het wiel wordt niet/minder vaak opnieuw uitgevonden. Meer gebruik maken van elkaars mensen, projecten, kennis en middelen.
 • Professionaliseringsslag (bijv. communicatiesystemen sluiten beter op elkaar aan),
 • Onderlinge bundeling en deling van kennis.
 • Minder versnippering.

Organisatie BoerenNatuur

BoerenNatuur is de koepelorganisatie van 40 agrarische collectieven, dit zijn hun leden. De collectieven organiseren het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) vanuit de overtuiging dat natuurinclusieve landbouw een landbouwsysteem is dat in samenhang is met bodem, klimaat, water, natuur en landschap op het bedrijf.

Rol BoerenNatuur Fryslân versus 7 agrarische collectieven in Fryslân

 1. BNF is er voor alle boeren in Fryslân én vormt de schil rondom de 7 agrarische collectieven in onze provincie
 2. De agrarische collectieven behouden elk hun eigen identiteit
 3. De agrarische collectieven blijven communiceren met eigen leden
 4. De agrarische collectieven zijn o.a. de spil tussen de individuele agrariërs die het ANLb uitvoeren op hun grond en zorgen voor de uitbetaling van de ANLb-beheervergoedingen
 5. BNF zorgt voor meer verbinding met en tussen de agrarische collectieven en waar mogelijk voor een efficiency slag en het delen van elkaars kunde en kennis.
 6. BNF is de linking pin voor externe organisaties en voor de agrarische collectieven voor provinciebrede activiteiten en communicatie.