Advies mogelijkheden weidevogelbeheer

Klik hier voor het PDF bestand

Vraagstelling

Een melkveehouder uit het midden van Friesland wil weten wat er op het gebied van weidevogelbeheer mogelijk is op zijn land. LAP-adviseur Henk Oud heeft deze opdracht aangenomen.

Huidige situatie

Henk heeft de betreffende percelen samen met de boer bezocht. Het is vrij laag liggend greppelland met een oude vegetatie, bestaande uit meest witbol, geknikte vossenstaart en enkele meer kruidenrijke stukken. Ze liggen deels tegen het erf aan van de voormalige eigenaar, waar ook een buizerd broedt.

Het gebied ligt niet in het Leefgebied open grasland en daarmee kunnen ANLB weidevogelpakketten hier op dit moment niet worden afgesloten. In een telefonisch contact met vogelwachter Jan Germ Brouwer geeft deze aan dat er nagenoeg geen weidevogels broeden of gebroed hebben de laatste jaren. Daarmee wordt ook de kans op een wijziging van het zoekgebied naar open grasland niet kansrijk.

Omdat het gebied onder Leefgebied natte dooradering  valt is onder voorbehoud de enige mogelijkheid het afsluiten van kruidenrijke randen van 4 meter. Deze randen mogen niet worden bemest en niet worden gemaaid voor 15 juni. Praktisch gezien betekent dit dat die randen moeten blijven staan tot na 15 juni als de rest van het perceel eerder zou worden gemaaid. De vergoeding bedraagt op dit moment ongeveer € 1.250/ha kruidenrijke rand. Voor alle duidelijkheid; voor dit seizoen kan er niets meer worden afgesloten.

Het gebied ligt in het werkgebied van Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Tusken Skarren en Marren. Het afsluiten van pakketten loopt in principe via agrarisch collectief It Lege Midden. Henk heeft met de voorzitter afgesproken dat het collectief deze vraag meeneemt in de aanvraag voor 2023. Hoe deze pakketten er voor 2023 en later exact uitzien, welke vergoedingen erbij horen en of er voldoende budget is, is op dit moment niet bekend.

Conlusie

De weidevogel beheerpakketten zijn in dit gebied niet opengesteld. Er is afgesproken dat het collectief met de boer contact opneemt zodra de openstelling  voor 2023 en verder een feit is. Naar verwachting zal dit in september zijn. Het zullen dan pakketten zijn die behoren bij het leefgebied natte dooradering.

Concrete adviezen voor de lezer:

 • Als een perceel niet valt in het Leefgebied open grasland, dan kunnen de ANLB weidevogelpakketten hiervoor niet worden afgesloten.
 • Valt een gebied in het Leefgebied natte dooradering? Dan is onder voorbehoud de enige mogelijkheid het afsluiten van kruidenrijke randen van 4 meter.
 • Deze randen mogen niet worden bemest en niet worden gemaaid voor 15 juni. De vergoeding bedraagt op dit moment ongeveer € 1.250/ha kruidenrijke rand.
 • Informeer bij het agrarisch collectief welke weidevogel beheerpakketten er in jouw gebied beschikbaar zijn of komen.

22.036/MZ

Heeft u ook een vraag over weidevogelbeheer?

Vraag gratis advies aan

Onze adviseurs

De adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Veelgestelde vragen adviespool

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.