Bedrijfseconomische verkenning naar een biologische bedrijfsvoering

Klik hier voor het PDF bestand

Aanleiding

Een melkveehouder uit het zuidwesten van de provincie onderzoekt de bedrijfseconomische resultaten bij een eventuele transitie naar een biologische bedrijfsvoering. Het bedrijf telt 47 ha land, waarvan 4 ha natuurland en 10 ha kruidenrijk grasland, met veel weidevogels. Momenteel worden er 57 melkkoeien gemolken. LAP-adviseur Kees Water (Ekopart) heeft deze case aangenomen en de bedrijfseconomische gegevens doorberekend.

Vraagstelling

“Ik zou graag meer informatie willen hebben over de voorwaarden van biologische melkveehouderij en hoe een omschakeltraject in zijn werk gaat. Daarnaast mogelijk nog advies over bedrijfseconomische consequenties, in combinatie met veel weidevogelbeheer.”

Het plan

Saldi

De bedrijfsbegroting

Het resultaat

Het productieresultaat levert na omschakeling een extra bedrijfsrendement op. De prognose van het bedrijfsresultaat met Biologische bedrijfsvoering is € 118.402. Daarmee levert een eventuele omschakeling € 14.249 per jaar meer op dan de huidige situatie. Hierbij is ervan uitgegaan dat er geen extra investeringen in de bedrijfsvoering zijn gepland. De extra kosten gedurende de omschakelingsperiode zijn hierbij niet verwerkt.

Toelichting

 

Bedrijfsresultaten in ct. per kg geleverde melk

Aanbevelingen en advies

Op basis van de te verwachten bedrijfsresultaten van de bedrijfseconomische verkenning kan dit bedrijf op korte termijn omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering.

Enige algemene adviezen hieromtrent:

 • U dient zich te houden aan de wetgeving biologische productiemethoden. In het algemeen geldt hierbij dat u kennis moet hebben van de Skal-voorwaarden en uw bedrijf als zodanig moet inrichten en beheren. https://www.skal.nl/certificeren/veehouderij
 • Natuurweide heeft een convenant getekend met de zuivelafnemers voor wat betreft aanvullende voorwaarden. Deze gelden na omschakeling ook voor uw bedrijf. https://ikbenbio.org/aanvullende-normen/
 • Indien u uw bedrijf gaat omschakelen:
  • Vraag dan een omschakelpakket bij Skal aan.
  • Informeer naar de mogelijkheden om uw melk biologisch af te zetten bij uw huidige of toekomstige afnemer.
  • Informeer vroegtijdig uw huidige of potentiële afnemers en toeleveranciers van uw voornemen voor omschakeling.
  • Maak een goed planning en strategie voor de omschakeling en neem contact op met Skal.
  • Loop uw veebehandelplan samen met uw veearts door en stem deze af op de Bio-regelgeving.
  • Schakel bij voorkeur uw bedrijf om bij de aanvang van het weideseizoen (in ieder geval voor de eerste snede).
 • Bij het maken van evt. afspraken voor samenwerking met biologische akkerbouwers/ natuurorganisaties is het aan te bevelen om uit te gaan van een duurzame relatie, aangezien uw bedrijf afhankelijk is/wordt van de aanvoer van voldoende ruwvoer.
 • Kijk op voor ondersteunende maatregelen: RVO.nl

23.070/mz

Heeft u een vraag over de overgang naar een biologische bedrijfsvoering?

Vraag gratis advies aan

Onze adviseurs

De adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Veelgestelde vragen adviespool

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.