Bedrijfseconomische verkenning van nieuwe bedrijfsopzet met een biologische bedrijfsvoering

Klik hier voor het PDF bestand

De bedrijfsopzet is gebaseerd op biologische beheer van landbouwgronden en melkvee.

Aanleiding

Een jonge boer uit de buurt van Franeker is gevraagd om de bedrijfsvoering van een melkveehouderij vanaf eind 2023 biologisch voort te zetten. Hij wil graag weten of die overgang voor dit bedrijf rendabel is. LAP-adviseur Kees Water (www.ekopart.nl) heeft deze opdracht uitgevoerd.

Het plan

Deze economische verkenning beoogt een nieuwe bedrijfsopzet in een samenwerking met drie partijen, met een biologische bedrijfsvoering

Deze economische verkenning is gebaseerd op de door de boer aangedragen uitgangspunten.

Bij de plannen is uitgegaan van een bedrijfsvoering:

 • Conform de EU-norm voor de biologische landbouw.
 • Datagegevens van de biologische melkveehouderij van Ekopart en DLV-Rundvee Advies
 • Kwantitatieve Informatie 2022-2023

Alle in het rapport vermeldde bedragen en prijzen zijn exclusief BTW

Saldi

De bedrijfsbegroting

De loonwerkkosten zijn ten opzichte van huidige situatie (2021-2022) aanzienlijk beperkt doordat:

 • Er intensiever geweid gaat worden.
 • Er afgezien wordt van het voeren via een loonwerker.
 • De kosten voor mestrijden gemiddeld lager worden.

Resultaat

Bovenstaande prognose van het bedrijfsresultaat van de bedrijfsopzet met een biologische bedrijfsvoering, zoals hierboven vermeld, is exclusief mogelijke financieringslasten, dan wel vergoeding inbreng productiemiddelen door de verschillende maten/vennoten. Hierbij is ervan uitgegaan dat er daarnaast ook geen extra investeringen in de bedrijfsvoering heeft gepland. De extra kosten gedurende omschakelingsperiode zijn hierbij niet verwerkt

Toelichting technisch en financieel

Fosfaat en stikstof ruimte

N-plaatsingsruimte zonder derogatie

Conclusie, aanbevelingen en advies
Op basis van de te verwachten bedrijfsresultaten van deze bedrijfseconomische verkenning, naar een biologische bedrijfsvoering, kunnen partijen de samenwerking op basis van deze gekozen uitgangspunten verder uitwerken en concreet vormgeven. Afhankelijk hiervan zal blijken of een bedrijfsopzet met omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering voldoende economisch perspectief voor de toekomst zal hebben.

 • Een biologische melkveehouder dient zich te houden aan de Wetgeving biologische productiemethoden. In het algemeen geldt hierbij dat de boer kennis moet hebben van de Skal-voorwaarden en het bedrijf als zodanig moet inrichten en beheren. (https://www.skal.nl/certificeren/veehouderij )
 • Natuurweide heeft een convenant getekend met de zuivelafnemers voor wat betreft aanvullende voorwaarden. (https://ikbenbio.org/aanvullende-normen/)  
 • Indien u uw bedrijf gaat omschakelen:
 • Vraag dan een omschakelpakket bij Skal aan.
 • Informeer naar de mogelijkheden om uw melk biologisch af te zetten bij uw huidige of toekomstige afnemer.
 • Informeer vroegtijdig uw huidige of potentiële afnemers en toeleveranciers van uw voornemen voor omschakeling.
 • Maak een goed planning en strategie voor de omschakeling en neem contact op met Skal.
 • Loop uw veebehandelplan samen met uw veearts door en stem deze af op de Bio-regelgeving.
 • Schakel bij voorkeur uw bedrijf om bij de aanvang van het weideseizoen (in ieder geval voor de eerste snede).
  • Bij het maken van evt. afspraken voor samenwerking met biologische akkerbouwers/ natuurorganisaties is het aan te bevelen om uit te gaan van een duurzame relatie aangezien het bedrijf afhankelijk is/wordt van de aanvoer van voldoende ruwvoer.
 • Kijk op voor ondersteunende maatregelen: RVO.nl

N.B.: de illustraties bij dit kennisdelingsdocument dienen puur ter illustratie en zijn niet gelinkt aan dit bedrijf.

23.078/MZ

Heeft u een vraag over de overgang naar biologisch?

Vraag gratis advies aan

Onze adviseurs

De adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Veelgestelde vragen adviespool

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.