Begeleiding bij start tuinderij

Klik hier voor het PDF bestand

Vraagstelling

Een beginnend tuinder in de buurt van Drachten vraagt over het opstarten van en de bedrijfsvoering rondom een zelfoogsttuin.

LAP-adviseur Michel Pauluis heeft deze case aangenomen.

Werkwijze

Met de tuinder is allereerst in maart ’22 een startadviesgesprek van 2,5 uur gehouden. Aan de orde kwamen diverse aspecten met betrekking tot de voorbereidingen voor de start van de tuinderij.

Onderwerpen van het gesprek zijn op systematische wijze aangekaart en betroffen:

 • algemene opzet:
  • aantal deelnemers
  • productie-en leveringsconcepten
  • groeiplannen voor de volgende jaren
 • ontwerp in relatie tot omgeving
  • oriëntatie
  • grondsoort
  • waterpeil
  • aanpalende begroeiïng
  • bebouwing
  • buren
  • oppervlaktewater
  • verdeling van teeltoppervlakken
  • ligging van tunnelkassen
  • overdekte opslag en werkruimte
 • productieplan en teeltplanning
  • teeltkeuze
  • zaai-plant-oogst-schema
  • tuinschema, rekening houdend met vereiste gewasrotatie en mogelijke combinatieteelten

Verder zijn Michel en de tuinder ingegaan op de detaillering van de eerste benodigde voorzieningen en investeringen, zoals de constructie/maat/leverancier van de tunnelkassen en het ontwerp en dimensionering van het irrigatiesysteem.

Na het startgesprek zijn er nog meerdere kortere gesprekken gevoerd tijdens bezoeken over en weer en telefonisch, over de opstart en voortgang, met name over het voorlopige productieplan en de regelgeving rond de tunnelkassen, waar de buren bezwaar tegen maken.

Verwachting is dat er nog een aantal adviesgesprekken zullen volgen om de leerpunten van dit eerste proefjaar goed in beeld te krijgen en te benutten voor het teeltseizoen 2023.

Met name wat teeltplanning betreft is verbetering nodig volgend jaar: een structurele, minder experimentele aanpak.

Concrete adviezen voor de lezer:

 • Denk je erover om een zelfoogsttuin of vergelijkbare onderneming te starten? Vraag dan advies van ervaringsdeskundigen. Zo kun je door hen ervaren ‘leermomenten’ omzeilen.
 • Houd rekening met omgevingsfactoren, voordat je gaat investeren.
 • Maak een teeltplan met een ervaren tuinder en bestel eventueel ook via zijn leveranciers.
 • Investeer in kennis.

22.025/MZ

N.B.: de bij dit artikel geplaatste foto dient enkel ter illustratie en heeft geen connectie met bovengenoemde case.

Heeft u ook een vraag over het starten van een tuinderij?

Vraag gratis advies aan

Onze adviseurs

De adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Veelgestelde vragen adviespool

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.