Meer biologische melk lokaal afzetten

Klik hier voor het PDF bestand

Aanleiding

Een biologische melkveehouder ten oosten van Dokkum wil meer melk en vlees lokaal afzetten, om op die manier meer verbinding met de maatschappij en een meerwaarde voor zijn producten te creëren.

Vraagstelling

Wij verkopen al sinds lange tijd vlees van onze koeien en sinds kort ook kaas van ons eigen bedrijf in de regio. Hoe kunnen wij dit verder uitbreiden? Tegen welke wet- en regelgeving loop je dan aan?

LAP-adviseur Hessel Jan Sinnige heeft deze case aangenomen.

Situatieschets

De oorspronkelijke vraag betrof ook de lokale vermarkting van vlees, maar is intussen geactualiseerd en focust zich voornamelijk op opwaardering van de eigen biologische melkstroom. Het doel van de melkveehouder is om uiteindelijk minimaal zo’n 200.000 kilogram melk direct regionaal te vervaardigen en af te zetten, de lokale afzet van vlees vormt een neveninkomen, maar is geen focusproduct. 

Er is een aantal jaren geleden gekozen voor omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Inmiddels levert de melkveehouder een bio-melkstroom van jaarlijks circa 900.000 kilogram melk. De melk vindt zijn weg de markt in, echter mist de maatschap de verbinding met de markt en wil hier graag stappen in zetten.

De keuze om zelf melk te gaan verwerken tot kaas- en zuivelproducten ligt ver weg. Hiervoor is weinig tot geen tijd beschikbaar en hier ligt ook niet de expertise.

Een deel van de melk wordt op eigen initiatief elders tot kaas verwerkt en terug geleverd. Deze kaas wordt onder een eigen merknaam regionaal verkocht via een lokale dorpswinkel en een delicatessezaak in het centrum van Dokkum. Totaal wordt er nu jaarlijks zo’n 20.000 kilogram melk tot kaas verwerkt en lokaal verkocht. Graag zou de maatschap deze hoeveelheid vertienvoudigen. Naast kaas wordt een deel van de melk tot roomijs bereid. De maatschap is van plan om naast rauwe melk ook roomijs onder eigen label af te zetten via eigen directe verkoopkanalen.

Het eigen zuivel-/kaasmerk dient ook een maatschappelijk doel: door de hogere prijs-/kwaliteit wordt een extra vergoeding uit de markt gehaald, die wordt geïnvesteerd in meer natuur en insecten. De inspanningen die door de ondernemer geleverd worden liggen in lijn met de wensen vanuit de maatschappij. Directe waardering vanuit de markt is een lastige, maar essentiële sleutel tot beoogd succes in deze onderneming.

Omdat een eigen kaas-/ zuivelbereiding niet een voor de hand liggende optie is, wordt eerder gedacht aan het kleinschalig collectief/coöperatief oppakken van marktinitiatieven. Op het gebied van agrarisch natuurbeheer heeft de boer de nodige ervaring en ziet hier veel kansen voor samenwerken.

 Advies

Het advies van Hessel Jan is dan ook:

 • Investeren in merk, kennis, netwerk en bedrijfsuitstraling zal het merk laten sprankelen en biedt op termijn kansen.
 • Het zou goed zijn om de persoonlijke waarden en doelen van het ondernemersteam helder te krijgen.
 • Op basis daarvan kan een kort maar krachtige bedrijfs- en ketenstrategie worden opgesteld.
 • Aan de hand van korte-, middellange- en lange termijndoelstellingen kunnen koersvast doelgerichte stappen genomen worden, waarmee de onderneming (en het team) zichtbaar stappen voorwaarts zal maken. Tevens zal het gemakkelijker worden om bepaalde kansen wel of niet aan te grijpen en keuzes te maken.
 • Samenwerken en het dienen van de maatschappij ligt de maatschap goed, hierop kan meer focus gelegd worden zonder dat dit heel veel extra tijd vraagt.
 • Kansen aangrijpen en verbinden met bestaande of nieuwe initiatieven.

Concrete adviezen voor de lezer:

 • Creëer en investeer in een sterk eigen merk of zoek aansluiting bij bestaande initiatieven.
 • Focus op het inzichtelijk maken van eigen waarden en doelen als ondernemersteam.
 • Formulier een heldere strategie, met duidelijke en realistische doelen.
 • Wees niet te voorzichtig bij het zoeken naar verbinding, netwerk of initiatieven.

22.051/MZ

Heeft u een vraag over de lokale afzet van melk?

Vraag gratis advies aan

Onze adviseurs

De adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Veelgestelde vragen adviespool

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.