Mogelijkheden beheervergoedingen

Klik hier voor het PDF bestand

Aanleiding

Een melkveehouder uit centraal Friesland heeft de Landbouw Adviespool benaderd voor advies over de toepassing van natuurinclusieve (NIL) maatregelen op 18 ha. bij een natuurgebied.

Vraagstelling

Welke NIL-maatregelen kan ik op mijn land toepassen? LAP-adviseur Henk Oud heeft deze opdracht aangenomen.

Advies

 • Budget NPILV is momenteel opengesteld. Zoals de naam aangeeft is dit een vergoeding voor niet- productieve investeringen in landbouwgrond in veengebieden. Dit gebied zou daarvoor in aanmerking komen. Het betreft bijvoorbeeld het verbeteren van de waterhuishouding, het verbeteren van de bewerkbaarheid, enz. Het gaat dus niet om een jaarlijkse vergoeding voor productiederving. Indien dat zou worden uitgevoerd zou later een aanvraag kunnen worden gedaan voor Co2-vastlegging of een natte teelt. Dit kan gevolgen hebben voor de mestplaatsingsruimte. De boer geeft aan niet echt voor deze optie te voelen.
 • ANLB weidevogelpakketten. Deze moeten worden aangevraagd via de gebiedscoördinator. Op dit moment is de budgetaanvraag overtekend en is er niets mogelijk. Er bestaat een redelijke kans dat de budgetten in de toekomst verruimd worden en dan zou er ANLB weidevogelbeheer kunnen worden aangevraagd. Belangrijke voorwaarde om in te stappen is dat het beheer een onderdeel is van een groter gebied met weidevogelbeheer en dat betrouwbaar inzichtelijk is op perceelsniveau hoeveel en welke broedparen/-nesten er zijn en minimaal twee alarmtellingen. De subsidieverstrekker (Provincie Fryslân) schrijft voor dat in principe het ‘boerenland’ door de BFVW geteld wordt en het TBO-land door SOVON/BMP-tellers.
 • Tevens zou met dit land een aanspraak kunnen worden gemaakt op de GLB-ecoregeling, bijvoorbeeld om van zilver naar goud te komen, maar dat gaat hier lastig worden, omdat deze boer alleen aan deelweiden doen en dit ook niet zal veranderen.

Tijdens het gesprek is afgesproken dat de boer lid wordt van het plaatselijke agrarische collectief. Dan wordt hij via mailingen op de hoogte gehouden van alle zaken rondom agrarisch natuurbeheer.

Tevens zorgt de LAP-adviseur ervoor dat de boer op de wachtlijst voor ANLB komt. Als er beheer vrijvalt of er meer budget komt gaan ze weer om de tafel om te bekijken wat er mogelijk is.

Wellicht ten overvloede; de coördinator mag alleen beheer afsluiten indien dit ecologisch verantwoord is, dus als er voldoende vogels geteld zijn en het mozaïek voldoende kwaliteit heeft.

Concrete adviezen voor de lezer:

 • Via het plaatselijke agrarische collectief worden boeren op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom agrarisch natuurbeheer.
 • Weidevogelstanden in ‘boerenland’ moet geteld worden door de BFVW, voor ‘TBO-land’ moeten SOVON/BMP-tellers worden ingezet.

Kijk goed naar de eisen en consequenties van bepaalde maatregelen en laat je hierin goed voorlichten.

N.B.: de bij dit artikel getoonde foto dient slechts ter illustratie en is niet verbonden aan deze case.

22.053/mz

Heeft u een vraag over beheervergoedingen?

Vraag gratis advies aan

Onze adviseurs

De adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Veelgestelde vragen adviespool

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.