Starten biologische melkveehouderij

Klik hier voor het PDF bestand

Aanleiding

Een vleesveehouder uit het zuidwesten van de provincie wil weten of het rendabel is om zijn vlees- en zoogkoeienbedrijf om te zetten naar een biologische melkveehouderij. LAP-adviseur Kees Water (Ekopart) heeft deze case in behandeling genomen.

Doelstelling

Het verkennen van de bedrijfstechnische- en bedrijfseconomische perspectieven van de start van een biologisch melkveebedrijf.

Kernvraag

Middels het bedrijfsplan wordt inzicht geboden in de technische, bedrijfseconomische en sociale perspectieven voor de toekomst:

 • Hoe moet de toekomstige bedrijfsstructuur eruitzien?
 • Welke investeringen zijn hiervoor noodzakelijk?
 • Wat zijn de financiële jaarlasten?
 • Levert de bedrijfsopzet voldoende rendement op om:
  • aan de jaarlijkse financiële verplichtingen te voldoen
  • in de noodzakelijk gezinsuitgaven te voorzien
  • voldoende te reserveren voor vervangende investeringen

Huidige Situatie

Het betreft hier een voormalig melkveebedrijf. De boer heeft thans een vleesveebedrijf en werkt daarnaast als technisch medewerker voor een melkinstallatiebedrijf. Er zijn gronden in eigendom en pacht in de omgeving van de boerderij. Daarnaast heeft de boer thans 55 ha natuurland in onderpacht op ca 30 km afstand. De stal is reeds grotendeels aangepast voor het opstallen van melkvee en jongvee. De boer wil in de zomer van ’24 de melkstal gaan inrichten. De capaciteit van de mest- en voeropslag is voldoende.

Het plan

In het plan wordt ervan uitgegaan dat het bedrijf per einde 2024 - begin 2025 biologische melk kan leveren. Het plan hiervoor is om in het voorjaar van 2024 de huidige vleesvee-veestapel te vervangen door pinken en vaarzen voor de opbouw van de melkvee-veestapel. Deze kunnen direct in omschakeling worden gebracht op het biologische land.  Hiervoor is het land per mei 2022 in omschakeling gebracht. Het natuurland dat thans via onderpacht in gebruik is, biedt niet voldoende zekerheid voor gebruik in de toekomst en is daarom niet opgenomen in dit plan. Uitgangspunt is dat de melkveestapel wordt afgestemd op de eigen ruwvoerruimte en stikstofplaatsingsruimte. Het bedrijfsplan is gebaseerd op de aangedragen uitgangspunten en de resultaten van voorgaande jaren.

Bij de plannen uitgegaan van een bedrijfsvoering:

 • Conform de EU-norm voor de biologische landbouw.
 • Datagegevens van de biologische melkveehouderij van Ekopart en DLV-Rundvee Advies
 • Kwantitatieve Informatie 2023-2024

Alle in het rapport vermeldde bedragen en prijzen zijn exclusief BTW

 

Uitgangspunt is dat de bedrijfsopzet met een melkveestapel wordt afgestemd op de eigen ruwvoerruimte en stikstofplaatsingsruimte. 

Saldi

In het bedrijfsplan is het saldo van de melkveehouderij opgesteld.

Omzet en aanwas

Bij de omzet en aanwas is uitgegaan van € 280,- per aanwezige koe, gebaseerd op de resultaten in de biologische landbouw.

Toeslagen

De toekomstige ha-toeslagen en GLB-gelden zijn berekend op basis van dec. 2023 met eco-regeling goud. Er is alleen gerekend met GLB op eigen en gepachte landbouwgrond.

Vergoeding natuur/landschapsbeheer

Deze is opgenomen als 50% van de huidige inkomsten uit agrarisch natuurbeheer.

Overige opbrengsten

Deze is opgenomen als gemiddelde van de huidige inkomsten.

Toegerekende kosten

Voerkosten

In het Plan is het beschikbare areaal landbouw- en natuurgrond afgestemd op de behoefte van de melkveestapel.

 

In het Plan is uitgegaan van een melkproductie van 7.000 kg per koe met ca. 24,1 kg biologische brok per 100 kg melk. De krachtvoerprijs is gebaseerd op een gemiddelde brok met 55,50 per 100 kg.

Veekosten

De kosten voor zijn Ki en melkcontrole zijn gebaseerd op zelf-inseminatie.

De kosten voor diergezondheid en overige veekosten zijn gebaseerd op het gemiddelde van biologische melkveehouderij. Er wordt gebruik gemaakt van gedroogd strooisel uit de natuur, welke de boer zelf vermaalt.

Landkosten

De kosten voor het land betreffen een reservering voor jaarlijks enig doorzaaien van het gras.

De bedrijfsbegroting

In de bedrijfsbegroting is alleen het melkveesaldo opgenomen.

Het bedrijfssaldo minus de niet toegerekende kosten levert het productieresultaat op.

De niet-toegerekende kosten

Bewerkingskosten

Dat zijn de kosten voor arbeid, loonwerk en eigen mechanisatie (inclusief melkinstallatie).

 • Arbeid: er is geen reservering voor externe arbeid opgenomen.
 • Loonwerk: gebaseerd op de Huidige Situatie, zonder gebruik van natuurland en gerelateerd aan het gemiddelde van biologische melkveehouderij in de laatste 3 jaar.
 • Eigen mechanisatie: gebaseerd op de Huidige Situatie, zonder gebruik van natuurland.

Grond en Gebouwen

 • Onderhoud van gebouwen: reservering op basis van de Huidige Situatie
 • Lasten: huidige lasten
 • Pacht: huidige pacht, minus € 3.300 voor pacht natuurland.

Overig kosten

 • Algemene kosten zoals administratie- en kantoorkosten, advies, telefoon, werkkleding en beursbezoek. Deze zijn gebaseerd op uitgaven in het verleden € 2.000 voor certificering- en controlekosten Skal.
 • Nutsvoorzieningen (gas, elektra en water). Deze zijn gebaseerd op gemiddelde kosten van de biologische melkveehouderij in de laatste 3 jaar.

Afschrijvingen

Mechanisatiekosten en werktuigen, zijn gebaseerd op de huidige situatie, vermeerderd met de geplande investeringen. Deze worden in 10 jaar afgeschreven. De melkstalinrichting en de stalinrichting worden in 10 jaar afgeschreven. De fosfaatrechten worden in 5 jaar afgeschreven.

Investeringen en financiering 

De aankoop van het melkvee wordt zelf gefinancierd uit de verkoop van het huidige vleesvee. De aanpassing in de stal is al grotendeels gereed en wordt door de boer verzorgt.

Vanuit zijn huidige baan als onderhoudsmonteur voor melkveestallen kan de boer zelf goed, tweedehands materiaal voor de melkstalinrichting en de melktank aanschaffen. Hij plaatst en monteert deze zelf.

De benodigde fosfaatrechten: 

Bij het financieringsvoorstel voor de investeringen t.b.v. deze plannen is uitgegaan van een aflossingstermijn van 20 jaar. Bij de voorgestelde rente is uitgegaan van een (deel) financiering via Groenfonds.

Resultaat

De resultaten van het bedrijfsplan zijn te lezen in de bijgevoegde plan.

Het voornemen van de boer om, naast het melkveebedrijf, zijn parttime baan te continueren is niet in dit plan meegenomen.

In de bijgevoegde gevoeligheidsanalyse is te zien welke veranderingen de uitgangspunten op het bedrijfsresultaat hebben.

Conclusies

 • De keuze om de bedrijfsvoering met vleesvee te vervangen door een biologische bedrijfsvoering met melkvee is een bijzondere keuze in deze periode en getuigt van een hoge mate van vrij denken en kracht.
 • Aangezien de boer de kennis en ervaring heeft om goed tweedehands materiaal aan te schaffen en deze zelf te plaatsen en te onderhouden, wordt bespaard op veel extra investeringen en kosten.
 • De voorgenomen bedrijfsopzet sluit goed aan op de toekomstige voorwaarden met betrekking tot natuurinclusief boeren en wensen t.a.v. klimaatbeleid.
 • De voorgenomen bedrijfsopzet is klein van omvang en karakter maar aangezien de boer ernaast diens baan parttime wil continueren, biedt het bedrijfseconomisch voldoende perspectief.
 • De keuze om naast de melkveehouderij de parttime baan te continueren, biedt meer zekerheid voor de toekomst.
 • Het bedrijf heeft voldoende zekerheden voor een financiering van uw plan.

Algemene aanbevelingen en advies

 • Geef in uw directe (bedrijfs-) omgeving kenbaar wat uw plannen zijn en zoek hierbij partijen die u behulpzaam kunnen zijn om meer land duurzaam aan uw bedrijf te koppelen.
 • Neem kennis van de regelgeving biologische productie methoden en aanvullende voorwaarden via: skal.nl en www.ikbenbio.org/aanvullende-normen/
 • Ga in overleg met uw bank en vraag hen u behulpzaam te zijn bij het realiseren van uw plan.
 • Bezie of u in aanmerking kunt komen voor een financiering via het investeringsfonds duurzame landbouw https://www.nationaalgroenfonds.nl/fondsen/investeringsfonds-duurzame-landbouw/
 • Informeer uw zuivelfabriek van uw voornemen en vraag hen om de mogelijkheden om de melk biologisch af te zetten.
 • Ga in overleg met uw accountant om de fiscale consequenties te bespreken
 • Kijk op voor ondersteunende maatregelen: RVO.nl

24.107/mz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage Resultaat in ct. per kg melk

 

Heeft u een vraag over het starten van een biologische melkveehouderij?

Vraag gratis advies aan

Onze adviseurs

De adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Veelgestelde vragen adviespool

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.