Uitbreiding huisverkoop en oriëntatie zelfzuivelen

Klik hier voor het PDF bestand

Aanleiding

Een ondernemingsgezin met een melkveehouderij in midden-Friesland heeft de Landbouw Adviespool benaderd voor advies over de uitbreiding van hun huisverkoop en mogelijke uitbreiding met zelfzuivelen. LAP-adviseur Hessel Jan Sinnige heeft deze case aangenomen.

Vraagstelling

Ik heb sinds 2020 een winkel aan huis, welke producten kan ik nog meer gaan verkopen (boter, karnemelk…) en wat heb ik daar voor nodig?

Achtergrond, verdieping en advies

Het melkveebedrijf telt 120 stuks melkvee en heeft als verlengstuk hiervan een boerderijwinkel ingericht. Naast eigen zuivelproducten als volle boerderijmelk en boerenyoghurt worden hier eieren van eigen legkippen en groenten uit de groentetuin verkocht.

Er wordt gewerkt aan geleidelijke groei van de huidige ‘b2c’ (rechtstreeks van producent naar consument) verkoop aan een vast klantennetwerk en organische groei van het assortiment. Naast eigen zuivel-, eieren en groenteproducten omvat het assortiment lokaal geproduceerde producten die worden ingekocht. De winkelstrategie is veranderend van ‘focus op eigen productie’ naar ‘ook inkoop van elders’. Deze ondernemers zijn zoekende en zien wat er op hen afkomt.

Met de vraag: ‘welke producten er aan het huidige assortiment kunnen worden toegevoegd’ en ‘wat de mogelijkheden zijn met verdere uitbreiding van de eigen zuivelbereiding’ is tijdens het adviesgesprek teruggegaan naar de basis.

Vragen die werden gesteld, zijn:

 • Welke persoonlijke waarden liggen aan de basis van de bedrijfsvoering?
 • Past de huidige bedrijfsvoering bij die persoonlijke waarden?

Met het zicht op de toekomst en de persoonlijke doelstellingen zijn de ondernemers zoekende en gaan aan de slag om hier meer duidelijkheid over te verkrijgen. Op basis van de uitkomst daarvan kan een kort maar bondig bedrijfsplan worden opgesteld, waarin met name de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn duidelijk worden. Als onderdeel van dit bedrijfsplan kan een zogenaamde ketenstrategie worden toegevoegd, zodat er een duidelijke leidraad ontstaat aan de hand waarvan toekomstige keuzes en stappen voorwaarts gemaakt kunnen worden die passen bij de ondernemers en de gewenste situatie.

Naast de winkel wordt op dit momenteel kleine bereidingsruimte gerealiseerd, die zal voldoen aan de eisen van het COKZ (Centraal Orgaan Kwaliteits Zuivel). De punten die hiervoor belangrijk zijn:

 • strakke en gladde afwerking plafond en wanden
 • afwerken mantelbuis verlichting
 • knie- of elleboogbediende kraan t.b.v. handen wassen en desinfecteren.

Tevens is het bereidingsproces van zowel stand- als roeryoghurt besproken, hoe productmarges te berekenen en hoe om te gaan met statiegeld en retourverpakkingen.

Het volume van de huidige afzet is erg klein en goed passend binnen de productieruimte die momenteel gerealiseerd wordt. De beperking waar als eerste tegenaan gelopen wordt is ‘arbeid’.

Concrete adviezen voor de lezer:

 • Voordat je gaat investeren: zorg voor een goed bedrijfsplan, met een duidelijke korte, middellange en lange termijn visie. Wees hierin realistisch.
 • Stel vast hoeveel arbeid er in deze bedrijfstak moet worden geïnvesteerd en of dit passend is in de huidige (gezins)situatie.
 • Denk van tevoren goed na over (retour)verpakkingen, statiegeldsystemen, etcetera.
 • Oriënteer je op ondernemers in de directe omgeving en maak waar wenselijk en mogelijk inkoopafspraken.
 • Als je wilt uitbreiden: zorg voor een goede marketingstrategie. Denk hierbij aan het gebruik van social media, het benaderen van de lokale pers, het verspreiden van flyers en het organiseren open dagen. Bedenk ook of dit bij jou als ondernemer past.

Heeft u een vraag over huisverkoop en zelfzuivelen?

Vraag gratis advies aan

Onze adviseurs

De adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Veelgestelde vragen adviespool

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.