Veranderende bedrijfsvoering t.b.v. maximalisatie weidevogelpopulatie


Klik hier voor het PDF-bestand

Aanleiding en vraagstelling

“Op’e wyn fan juster, kinst hjoed net sile” of wel “Veranderende omstandigheden zien als een kans”

Agrarische ondernemers hebben te maken met veranderende omstandigheden die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Het vraagt een andere kijk op de toekomst.

Een verpachter en pachter van een biologische melkveehouderij in het midden van Friesland hebben dit aangepakt om hun bedrijfsvoering anders in te gaan richten. Hun ambitie is de weidevogelpopulatie op hun landerijen te maximaliseren. Zij willen hun bedrijfsvoering omvormen ten gunste van de weidevogels. Daarmee komen zij tegemoet aan de doelen van de veranderingen. De provincie kan en wil hen daarbij ondersteunen.

Weidevogels hebben baat bij een gezond bodemleven. Onderdeel van de plannen is het stimuleren en voeden van het bodemleven met strorijke mest. De bestaande ligboxenstal van de initiatiefnemers is verouderd en bovendien niet geschikt voor gebruik van stro. Zij willen een nieuwe helling- of heuvelstal bouwen voor ongeveer 100 melkkoeien.

Atze Abma van Opstal Agrarisch Huisvestingsadvies, als adviseur gekoppeld aan de Adviespool, brengt met hen de mogelijkheden in kaart.

Het onderzoek richt zich op een aantal concrete vraagstukken die medebepalend zijn voor de haalbaarheid van het omvormen van de bedrijfsvoering.

Werkwijze:

In opdracht van de Adviespool heeft Atze een quickscan uitgevoerd op de plannen vanuit verschillende invalshoeken:

Ruimtelijke ordening:

 • Onderzocht is hoeveel vee er in een strostal kan worden gehouden binnen de bestaande vergunningen. Er zijn voorstellen uitgewerkt om knelpunten op te lossen door bijvoorbeeld het aankopen van stikstof of emissie verminderen door managementmaatregelen.
 • Onderzocht is of er aanpassingen van het bestemmingsplan nodig zijn voor de nieuw te bouwen strostal.

Planontwikkeling:

 • Voor twee plannen met een verschillende routing zijn de benodigde oppervlakten uitgewerkt en zijn de sterke en zwakke punten van de beide staltypen benoemd.

Factoren die daarbij van belang zijn betreffen o.a.:

 • hoeveelheid vreetplekken;
 • hoeveel mechanisatie is nodig voor de mestverwerking;
 • mogelijkheden om schone en vuile routes van elkaar te scheiden;
 • te bebouwen oppervlak;
 • toekomstige uitbreidingsmogelijkheden/flexibiliteit.
 • Hoeveel stro is er nodig? Op basis van literatuuronderzoek is een onderbouwde berekening gemaakt op basis waarvan de exploitatie kan worden doorgerekend. Ook is aangegeven hoeveel opslagcapaciteit voor mest en stro er nodig is.
 • Hoe haal je de mest uit de heuvelstal en waar en hoe sla je het op: de mest in de buitenlucht opslaan, een overkapping maken of afdekken. De effecten op de routing op het bedrijf, de investering, de bedrijfsvoering en de emissies van broeikasgassen zijn benoemd.

Resultaat van de quickscan

Met de uitkomsten van de quickscan kunnen de initiatiefnemers een aantal onzekerheden in hun haalbaarheidsonderzoek naar het verwezenlijken van hun ambitie nader invullen. De (bouw)plannen hebben meer vorm gekregen. Investeringen en de effecten op de toekomstige exploitatie kunnen nauwkeuriger worden ingeschat.

Concreet advies

Bij het ontwikkelen van (grote) wijzigingsplannen is het van belang vroegtijdig te kijken naar de onderdelen die een “showstopper” kunnen veroorzaken. Voor ieder plan kunnen dit andere aspecten zijn. Een benadering waarbij gewerkt wordt van grof naar fijn is belangrijk. Eventuele belemmeringen worden vroegtijdig herkend en zo mogelijk weggenomen. Ook is het van belang integraal te kijken naar de effecten die de plannen of planaanpassingen kunnen hebben op de omgeving en op de bedrijfsvoering.

We gaan na of de aspecten van belang voor de “license to produce” van de agrarische ondernemer ook voor de omvang van de plannen toereikend is. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de afstand tot een nabijgelegen woning, een beperking door de vergunning Wet natuurbescherming of een belemmering vanuit de exploitatie.
Of de primaire bedrijfsdoelstelling nu bij weidevogelbeheer ligt of bij het houden van melkkoeien; van belang is dat na realisatie van de plannen er een bedrijf moet zijn ontstaan met voldoende verdiencapaciteit om de doelstellingen in stand te kunnen houden.

22.018/MZ

Heeft u ook een vraag over weidevogelbeheer?


Vraag gratis advies aan

Onze adviseurs

De adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Veelgestelde vragen adviespool

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.