Verlaging CO2-uitstoot en meer eiwit van eigen land

Klik hier voor het PDF bestand

Vraagstelling

Wat zijn voor mijn bedrijf de aanpassingen in management voor een lagere CO2-uitstoot en meer eiwit van eigen land? Deze vraag kwam van een melkveehouder uit de omgeving Drachten. LAP-adviseur Jehannes Fopma heeft deze case behandeld.

Bedrijfskringlopen

Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we als eerste de bedrijfskringlopen in beeld gebracht. Daarna is er een analyse gemaakt vanuit de kringloopwijzer om te beoordelen waar de sterke en waar de verbeterpunten van het bedrijf zitten.

Foto onder: onderdeel van het in kaart brengen van de bedrijfskringloop is het maken van de bodemconditie score. Met alleen een schep als hulpmiddel kun je al heel veel zien over hoe de bodem onder het bedrijf eruit ziet.

Koe, mest, bodem en gewas hebben allemaal invloed op de bedrijfskringloop. Voor deze case is een radardiagram opgesteld, bestaande uit een set van indicatoren waar een score van 1 tot 5 aan is gegeven. 1 is slecht en 5 is goed. De indicatoren zijn zo gekozen dat ze uiteindelijk allemaal een relatie hebben met de duurzaam boeren.

Resultaten uit de kringloopwijzer, kuilanalyse, bodemanalyse, bodem conditiescore, drijfmestanalyse en tijdens het bedrijfsbezoek geïnventariseerde gegevens zijn in het diagram verwerkt. Vervolgens worden er een aantal tips gegeven om nog beter te scoren.

Verbeterpunten:

 • Meer weiden
 • Minder Kali in de mest
 • Ureum stikstof i.p.v. nitraat stikstof
 • Meer vaste mest of bokashi
 • Ca/Mg verhouding herstellen
 • Waterlopen optimaliseren
 • Diepwortelende gewassen telen
 • Kali in eerste snede verlagen door drijfmest verdelen

Foto: Wormen vormen het topje van het bodemvoedselweb. Zonder wormen heeft ander bodemleven het moeilijk en is minder divers. Daarom zijn wormen een mooie eerste indicator van de bodembiologie.

CO2 Footprint in beeld

Om de vraag van de ondernemer te kunnen beantwoorden heb ik de footprint vanuit de kringloopwijzer beoordeeld. De footprint of broeikasgasemmissies van melk wordt weergegeven in kg CO2-eq / kg FPCM en is de optelsom van alle broeikasgassen omgerekend naar CO2. Emmissies verlagen kun je in het algemeen door:

 • Minder jongvee
 • Melkproductie verhogen
 • Efficientie verhogen

Broeikasgassen op een melkveebedrijf komen uit pensfermentatie, aanvoer bronnen, opgeslagen mest, produceren voer en het gebruik van energie. Hieronder staat per onderdeel hoe deze boer zijn emissies kan verlagen.

 1.  Co2 uit pensfermentatie

Mogelijke oplossingen:

  • Meer snijmais in het rantsoen
  • Rantsoen optimaliseren op CFP en voerefficientie
  • Voer additieven  (27% tot 40% minder CH4 uitstoot per koe)
  • Graskruiden?
  • Ander soort krachtvoer
  • Meer weidegang
 1. Co2 uit aanvoer bronnen

Mogelijke oplossingen:

  • Meer weidegang toepassen
  • Aanvullend voer met lagere CO2 footprint voeren
  • Meer ureum stikstof bemesten i.p.v. ammonium en nitraat
 1. Co2 uit opgeslagen mest

Mogelijke oplossingen:

  • Meer weidegang toepassen
  • Lager RE in het rantsoen
  • Mestvergisten (-70 tot -90kg Co2/ton vergiste mest)
  • Mestconserveren
  • Mestgassen afzuigen
 1. Co2 uit produceren voer

Mogelijke oplossingen:

  • Minder kunstmest
  • Minder grasland scheuren
  • Meer weidegang
 1. Co2 uit energie

Mogelijke oplossingen:

 • Minder diesel verbruiken

Eiwit van eigen land

Het tweede deel van de vraag is:

Hoe kan ik eiwit van eigen land verhogen.

Het kengetal eiwit van eigenland bestaat uit 2 delen. Het eerste deel hoeveel eiwit van je land haalt en het tweede deel hoeveel je voert. Ook hierbij gebruiken we de cijfers uit de kringloopwijzer. Hieronder een opsomming van het gegeven advies.

 • Minder RE in aangevoerd krachtvoer
 • RE in jongvee en droogstandsrantsoen beoordelen
 • Kwaliteit RE in graskuilen verbeteren
 • Grasland opbrengst verhogen
 • Ureum meststoffen gebruiken

Concrete adviezen voor de lezer

 • Met alleen een schep als hulpmiddel kun je al heel veel zien over hoe de bodem onder het bedrijf eruit ziet.
 • Wormen zijn een mooie eerste indicator van de bodembiologie.
 • Broeikasgassen op een melkveebedrijf komen uit pensfermentatie, aanvoer bronnen, opgeslagen mest, voerproductie en energiegebruik.

21.021/MZ

Heeft u ook een vraag rondom CO2-uitstoot en/of eiwitten?

Vraag gratis advies aan

Onze adviseurs

De adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Veelgestelde vragen adviespool

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.