Verlenging huidige ligboxenstal met mestscheiding bij de bron

Vraagstelling

De vraag die aan de adviespool werd gesteld door een melkveehouder uit centraal Friesland, luidt als volgende:

 “Binnen nu en 3 jaar willen wij onze huidige stal met roostervloer verlengen. Wij zijn op zoek naar het best passende systeem op ons bedrijf om mest te scheiden bij de bron in onze te verlengen stal.

Daarnaast willen we ook graag advies over de subsidieregeling Investeringsregeling groen economisch herstel.”

Als adviseur uit de adviespool is Atze Abma aan deze casus gekoppeld. 

Huidige situatie

Melk- en kalfkoeien 135 stuks op 60 ha land. Hoogproductieve dieren op melkrobot en de rest door de melkstal. Bedrijfsvoering is gericht om op ruwvoer ‘zo veel mogelijk’ te melken met zomerstalvoeren en weiden. Productie ruim 9.000 kg per koe met krachtvoerverbruik van 22 kg per 100 kg melk.

Toekomstplannen

De boer heeft de wens om zijn bedrijf uit te breiden met 85 melkkoeien. Het totale veebeslag wordt dan 140 melk- en kalfkoeien en ca 75 stuks jongvee.

Hij wil:

 • De mest gaan scheiden op de vloer.
 • Stro in de boxen.
 • Rubber op de vloer (vanwege Beter Leven keurmerk)

Afhankelijk van het antwoord moet de uitbreiding worden onderkelderd of voorzien van een dichte vloer met snelle gierafvoer naar de bestaande kelder.

Concreet advies

De adviseur heeft de melkveehouder bezocht om het bedrijf te beoordelen en in het gesprek kwam naar voren dat hij de mest wil scheiden op de vloer, stro in de boxen en rubber op de vloer (vanwege Beter Leven keurmerk). De vraag was hoeveel opslagruimte er nodig is voor de dunne fractie en voor de dikke fractie. Daarbij moet er rekening worden houden met het verdunnen van de dunne fractie om extra emissie te beperken. Dit verdunnen vindt plaats door het regelmatige sproeien van de vloeren. De adviseur is vervolgens gaan rekenen en heeft de melkveehouder voorzien van de juiste berekeningen. Voor de melkveehouder was vooral de emissiereductie door de watertoevoeging een eyeopener en was tevreden over het gegeven advies.

Uitvoering/aanpak

Met deze berekening kan hij verder met de bouwplannen en het aanvragen van de benodigde subsidie. 

Algemeen advies voor de lezer

Emissievermindering ontstaat voor een deel doordat de vloer door het besproeien met water, schoner is. Een belangrijke factor is ook de emissie uit de opslag van de dunne fractie. Hoe beter je de mest gaat scheiden, hoe hoger de kelderemissie wordt, zo blijkt uit onderzoek op de Dairy Campus. Verdunnen of aanzuren van de dunne fractie verminderd de emissie aanzienlijk. 50% verdunnen geeft ongeveer 50% emissiereductie uit de kelder.

Voor toepassing op het land wordt vaak een verdunning van 1:1 of 2 dunne fractie – water aangehouden. Hiermee verbeter je de benutting en verminder je de emissie bij het uitrijden*. Bovendien voorkom je verbranding. De graslandopbrengst neemt door verdund uitrijden van mest toe. Je bedrijfsresultaat wordt met deze maatregel naar verwachting positief beïnvloed.

*De benutting van de dunne fractie en de hoeveelheid emissie en wordt mede bepaald door het weer tijdens en direct na het uitrijden.

N.B.: de gekozen foto dient slechts ter illustratie en is niet aan deze casus verbonden.

Heeft u ook een vraag over uw stal?

Vraag gratis advies aan

Onze adviseurs

De adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Veelgestelde vragen adviespool

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.