Vleesvee in natuurgebieden

Klik hier voor het PDF bestand

Vraagstelling

Hoe zorg ik voor een goede balans tussen gezondheid, opbrengst en natuur bij mijn in het natuurgebied weidende vee?

Aanleiding

Een ecologisch veehouder op één van de Waddeneilanden heeft de Landbouw Adviespool benaderd voor advies. De veehouder werkt veel samen met Staatsbosbeheer, laat zijn vee weiden in natuurgebieden en wil advies over voedingswaarde, verdienmodellen en samenwerking met overheden. LAP-adviseur Jehannes Fopma (JFopma Advies) heeft deze case aangenomen.

Advies

Op de boerderij worden ongeveer 70 stuks zoogkoeien en zo’n 20 schapen gehouden. Het bedrijf is gevestigd op één van de Waddeneilanden en er wordt over het hele eiland begraasd. Het eiland is gelegen tussen twee Natura 2000-gebieden, de Waddenzee en de Noordzeekust. Daarnaast is het grootste gedeelte van het eiland zelf ook Natura 2000-gebied, met zo’n 4.000 ha duinen en duingraslanden. De oostelijke polder van zo’n 1.000 ha wordt beheerd door zo’n 15 boeren. De boer ziet de natuurgebieden op het eiland die beheerd worden door Staatsbosbeheer als een kans om te beweiden met zijn Black Angus koeien. Daarnaast ontvangt hij natuurmaaisel voor in zijn potstal, waar in de winter maanden zijn vee verblijft (foto onder).

Momenteel (eind december ‘22) lopen er nog 8 Angus pinken in een polder ten westen van het eiland. De vraag waar de boer mee omloopt is welke handvaten er zijn om succesvol te beweiden in een natuurgebied, waarmee twee doelen worden nagestreefd:

 1. Een beheerdoel voor de terrein beherende organisatie.
 2. Een economisch doel voor de zoogkoeienhouder.

Al pratende en fietsende richting de dieren kwamen de boer en Jehannes tot een aantal conclusies:

 1. Ten eerste is het van belang om altijd in overleg een plan te maken en vooraf samen met veehouder en terreinbeheerder door het gebied te lopen om te bepalen hoe groot de oppervlakte en/of hoe groot de koppel vee moet zijn. Het ene gebied is de andere niet, een duingebied is heel anders dan de graslanden op de bosplaat en weer anders dan graslanden in een veengebied.
 2. Deze ‘farmwalk’ of beter ‘fieldwalk’ moet regelmatig worden herhaald om te zien of de dieren goed vertoeven en of ze voor de natuur hun werk goed doen.
 3. Om tijdens deze wandeling de koeien te kunnen beoordelen kun je Koe Signalen als handvat gebruiken. Gedrag, pensvulling, conditie, mestscore en de conditie van de vacht zijn een aantal punten waar je op kunt letten. Komen de dieren iets tekort dan kun je ervoor kiezen om ze te verweiden, bij te voeren of op stal te zetten. De beheerder van het gebied zal kunnen helpen bij sturen op natuursignalen.
 4. Jehannes adviseert om niet te vroeg te verweiden, omdat je dan verwende dieren krijgt die net niet het begrazingsdoel behalen, maar aan de andere kant niet te laat omweiden om de dieren gezond te houden.
 5. De mineralenvoorziening voor het vee in natuurgebieden is een aandachtspunt al geeft de boer aan geen problemen met tekorten te hebben. Als verzekeringspremie is het te overwegen om de dieren een mineralenbolus mee te geven. Ook van parasieten hebben deze koeien geen last. Over het algemeen zijn maag/darm wormen, longworm en leverbot bekende parasieten bij grazend vee.

Casespecifieke conclusie:

 • Eerst gebiedsverkenning en gezamenlijk (boer en TBO) beweidingsplan maken.
 • Er is geen blauwdruk voor beweiden in natuurgebieden, elk gebied is anders.
 • Regelmatig koe en gebiedssignalen beoordelen.

Concrete adviezen voor de lezer:

 • Overleg samen met de gebiedsbeheerder over:
  • de grootte van het te begrazen gebied
  • de grootte van het veekoppel
  • de begrazingsdoelen
 • Ieder natuurgebied is uniek. Laat je je vee weiden in een natuurgebied? Ga regelmatig met de gebiedsbeheerder op ‘fieldwalk’ om de natuur te beoordelen.
 • Mineralentekort ligt bij begrazing in natuurgebieden op de loer. Overweeg om de dieren een mineralenbolus mee te geven.
 • Verweid dieren uit natuurgebieden niet te vroeg, om te voorkomen dat niet alle begrazingsdoelen worden behaald.
 • Zorg voor een win-win situatie. Een voorbeeld hiervan is om natuurhooi als strooisel in de stal te gebruiken.

22.049/mz

Heeft u een vraag beweiding in natuurgebieden?

Vraag gratis advies aan

Onze adviseurs

De adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Veelgestelde vragen adviespool

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.