Het maken van een plan

In overleg met de vogelwacht kan vervolgens een plan worden gemaakt over hoe het maaibeheer hier op aan te passen. Hierbij kan gekeken worden naar de volgende maatregelen:

  • Uitstellen van het maaien
  • Plaatsen van vlaggen voorafgaand aan het maaien
  • Stroken en/of blokken gras laten staan (langs perceelsranden en nesten)
  • Inzetten apparatuur om maaislachtoffers te voorkomen (bv. wildredder of drone)

Bij hoge dichtheden aan weidevogelnesten en/of kuikens heeft het de voorkeur om het maaien uit te stellen tot na de broedperiode van de weidevogels. In veel gevallen zijn er vanuit de collectieven middelen beschikbaar om de maaidatum uit te stellen. Op percelen waar contracten zijn afgesloten vanuit het ANLb ligt al een uitgestelde maaidatum variërend van 1 juni tot 1 juli. Ook op deze percelen kan er voor gekozen worden om de maaidatum nog verder uit te stellen. In de gebieden buiten het werkgebied van de collectieven kan er op aanvraag gebruikt worden gemaakt van budget vanuit de provincie. Hierover kan contact worden opgenomen met de BFVW.

Als er voor wordt gekozen om de maaiwerkzaamheden wel op korte termijn uit te voeren kan er gekeken worden hoe er het beste rekening kan worden gehouden met de fauna op de percelen. Als er weidevogelkuikens op de percelen aanwezig zijn kunnen er een dag voor het maaien vlaggen in het perceel worden gezet. De weidevogels met kuikens, maar ook reeën zullen zich dan verplaatsen naar een ander perceel. Zorg er hierbij wel voor dat er een geschikt gebied in de directe omgeving aanwezig is waar ze naartoe kunnen.

Om binnen het perceel nog schuilmogelijkheden te houden is het laten staan van perceelranden (ca. 2-5 meter) een goede optie. Hierdoor blijft er dekking voor de fauna beschikbaar. Ook eenden die in de slootkant broeden worden hierdoor gespaart. Voor het uitvoeren van (botanisch) perceelranden beheer zijn meerder ANLb pakketten beschikbaar bij de collectieven. Deze dienen dan wel in de winterperiode worden ingetekend (geen last-minute beheer).

Als er weidevogelnesten op de percelen aanwezig zijn is het zaak om deze goed te markeren, zodat er omheen gemaaid kan worden. Als er een cluster van meerdere weidevogelnesten op het perceel aanwezig is, is het aan te bevelen om een blok te laten staan. Stroken rondom de nesten laten staan (min.50m2) verhoogd het risico op predatie, doordat predatoren de nesten gemakkelijker kunnen lokaliseren.