Resultaten

Het delen van kennis is essentieel voor goed agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Overheden, onderzoeksinstellingen en belangenorganisaties helpen met hun kennis het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verder te verbeteren. BoerenNatuur Fryslân neemt het voortouw voor uitwisseling van de Friese kennis op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De onderliggende agrarische collectieven kunnen met de informatie die het KBF verspreidt de beheerkwaliteit in hun gebied verbeteren.

De website van de Vereniging BoerenNatuur.NL (BN.NL) vormt het informatiekanaal voor de agrarisch collectieven, agrarische natuurverenigingen en LTO-afdelingen. Op de website van Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) staat ook actuele informatie en alle ontwikkelde producten.

De provincie stelt de kaders voor het agrarisch natuurbeheer vast in het Natuurbeheerplan. Dit beleid dient ervoor te zorgen dat belangrijke dieren en planten blijven bestaan, waaronder weidevogels of de groene glazenmaker. Lees meer over het agrarisch natuurbeheer, het natuurbeheerplan en de ligging van de leefgebieden in Fryslân via: